KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
KVKK uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Dünyagöz Vakfı ve Dünyagöz Vakfı İktisadi İşletmesi tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Dünyagöz Vakfı ve Dünygaöz Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
Dünyagöz Vakfı ve Dünygaöz Vakfı İktisadi İşletmesi’ nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

Dünyagöz Vakfı ve Dünygaöz Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

Dünyagöz Vakfı ve Dünygaöz Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

Dünyagöz Vakfı ve Dünygaöz Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

Dünyagöz Vakfı ve Dünygaöz Vakfı İktisadi İşletmesi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

Dünyagöz Vakfı ve Dünygaöz Vakfı İktisadi İşletmesi’nin ve, Dünyagöz Vakfı ve Dünygaöz Vakfı İktisadi İşletmesiyle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri gereğince kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Dünyagöz Vakfı ve Dünygaöz Vakfı İktisadi İşletmesi’ nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere ( işbirliği yapılan kişi ve kurum gibi ) aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda , Dünyagöz Vakfı ve Dünygaöz Vakfı İktisadi İşletmesi internet sitesi, çağrı merkezi, çevrim içi formlar ve e-posta kanallarıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI
KVKK kapsamında veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir.
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel veri sahipleri olarak yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi, yine KVKK kapsamında belirtildiği gibi açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla kurumun Nispetiye Cad. Yanarsu Sokak No:1 Etiler Beşiktaş, İstanbul adresine ulaştırmanız halinde, KVKK hükümleri uyarınca sahip olduğunuz haklardan yararlanabileceksiniz.
Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi edinmek için Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.